TRAFOVA 42V-AC 230V-AC3

Part no.: 14.04.01.00335

Transformer

Ordering information: TRAFOVA 42V-AC 230V-AC3