TRAFOVA 42V-AC 400V-AC3

Part no.: 14.04.01.00336

Transformer

Ordering information: TRAFOVA 42V-AC 400V-AC3