Ogólne Warunki Sprzedaży Schmalz Sp. z o.o

Obowiązujeod: 26.02.2021r

1. Zakres

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „Ogólne Warunki Sprzedaży”) Schmalz sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach(62-052) przyul. Fabianowska 131/A1, KRS: 0000242878, NIP: 8381763689(dalej:„SchmalzSp. z o.o.”lub „Spółka”) mają zastosowanie do wszelkich stosunków handlowych między SchmalzSp. z o.o.a klientem,w tym dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych lub im podobnychoraz do świadczeniausług, w tym usług montażu.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych przez SchmalzSp. z o.o.i klientaoraz obowiązująprzy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia postanowieńzawartych w niniejszychOgólnych Warunkach Sprzedaży wymagają wyraźnej zgodySchmalzSp. z o.o.wyrażonej w formie pisemnej.

4. Warunkiniezgodne z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży nie wiążą SchmalzSp. z o.o., nawet jeżeli nie zostały w sposób wyraźny przez Spółkęzanegowane. Warunki takie wiążą SchmalzSp. z o.o.tylko i wyłącznie, gdySpółkawyrazi pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron. Nie uznaje się zawiążące, nawet zaakceptowanych jakichkolwiek „ogólnych warunków zakupu” klienta lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym w sytuacji podpisania przez SchmalzSp. z o.o.potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. W szczególności,faktyczne wydanie towarów lub wykonanie usługi przez SchmalzSp. z o.o., nie mogą być w żadnym wypadku interpretowanejako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży.

5.Prawa przysługujące SchmalzSp. z o.o.na mocy przepisów prawa, inne niż te, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach, pozostają nienaruszone.

2. Zawarcie umowy

1. Katalogi, prospekty, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią ofertyw rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Oferty, które przedstawiane są klientowimogą ulec zmianie i są niewiążące,dopóki nie zostaną potwierdzone przez SchmalzSp. z o.o.zgodnie z postanowieniami niniejszego punktuponiżej. SchmalzSp. z o.o.oraz klientniniejszym wyłączająstosowanie art.661kodeksu cywilnego.

3. Specyfikacje dotyczące ilustracji, rysunków, wagi i wymiarów, deklaracji wagi, wymiarów i zużycia, a także wszelkie inne informacje dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów, cenników, dokumentów ofertowych i innych materiałówsąwyłącznieszacunkowe i niewiążące, chyba że wyraźnie określono je jako wiążące.Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, niestanowią zapewnieniaco do właściwości lub trwałości towarów.

4. Złożenie zamówienia przez klienta nie wiąże SchmalzSp. z o.o.. Milczenie Spółki(brak odpowiedzi na złożone przez klienta zamówienie) nie oznacza przyjęcia przez niego zamówienia o przesłanej przez klienta treści. Strony wyłączają stosowanie art. 68²kodeksu cywilnego.

5. Przyjęcie zamówienia przez Schmalz Sp. z o.o. może być dokonane poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie mailowejbądź pisemnej przez SchmalzSp. z o.o., jak również poprzez przystąpieniedo wykonania zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że zamówienia nie są wiążące, dopóki nie zostaną potwierdzone przez SchmalzSp. z o.o., ewentualnie do czasu, gdy Schmalz Sp. z o.o. zrealizuje zamówienie.

6. W przypadku gdy po przyjęciu zamówienia przez SchmalzSp. z o.o.sytuacja finansowa klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nieznane SchmalzSp. z o.o.w dniu przyjęcia zamówienia, a powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, Schmalz Sp.z o.o. jest uprawnionado odstąpienia od umowyi dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów.W takim przypadku SchmalzSp. z o.o.może odstąpić od umowy w terminie 180 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia. Ocena kondycji finansowej klientanależy wyłącznie do SchmalzSp. z o.o.

7. Oczywiste pomyłki lub błędne obliczenia, w szczególności błędy w treści potwierdzenia zamówienia nie są dla stron wiążące.

8. W przypadku, gdy klient zachowuje się sprzecznie z postanowieniami umowy, w tym z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, w szczególności gdy klient opóźnia się zpłatnością dłużej niż 30dni, SchmalzSp. z o.o.może odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do klienta jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadkuSchmalz Sp. z o.o. może odstąpić od umowy w terminie 180 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę dotakiego odstąpienia.

3. Zakres dostawy

1. Wszelkie żądane przez klienta zmiany w zamówieniu,zaistniałe po jego przyjęciu, w tym zmiany specyfikacji lub zakresu dostawy przez klienta,dla swej skuteczności wymagają potwierdzenia dokonanego przez SchmalzSp. z o.o. w formie mailowej bądź pisemnej.

2. SchmalzSp. z o.o.zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i formy towarów,w szczególności, jeżeli modyfikacjesą zwyczajowo stosowane w branży lub gdy odchylenia mieszczą się w granicach tolerancji DIN lub jeśli modyfikacjeniesą istotne i są dla klienta uzasadnione.

3. Każda dostawa może być realizowana przez SchmalzSp. z o.o.częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu dostawy należy do Spółki.

4. Zwroty

1. Zwrot towarujest dopuszczalnywyłącznie po uzyskaniuzgody SchmalzSp. z o.o.w formie mailowej lub pisemneji pod warunkiem, że jest to towar nowy, nieużytkowany, kompletny, zapakowanyw oryginalnym opakowaniu oraz znajdującysię w standardowej ofercie handlowej SchmalzSp. z o.o.w momencie zgłoszenia przez klienta żądania zwrotu towaru.

2. Udzielenie zgody na zwrot towaru rozpatrywane jest przez Schmalz Sp. z o.o. indywidualnie, według wyłącznego uznania Spółki. Jeżeli dla uzyskania zgody na zwrot towaru Schmalz Sp. z o.o. wymagać będzie zbadania towaru lub przeprowadzenia ekspertyzy technicznej, to zgoda może zostać wydana po zbadaniu towaru lub uzyskaniu stosownej ekspertyzy. W takim przypadku klient, na żądanie Schmalz Sp. z o.o., dostarczy towar we wskazane przez Spółkę miejsce.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zwrotu towaru ponosi klient, w szczególności koszty pakowania i transportu. Klient poniesie koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, także w przypadku, gdy po dokonaniu badania bądź przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej, Schmalz Sp. z o.o. nie udzieli zgody na zwrot towaru.

4. W przypadku dokonania zaakceptowanego przez Schmalz Sp. z o.o. zwrotu towarów, Schmalz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomniejszenia faktury korygującej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości towaru netto, ale nie mniej niż 20 EUR.

5. Schmalz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione, na które nie wyrażono zgody.

5. Okresy i terminy dostaw

1. Termin dostawy przedstawiony w ofercie nie jest wiążący, a ma jedynie charakter orientacyjny, chyba że strony wyraźnie określiły w odrębnej umowie, że kwestia czasu jest istotna i wyraźnie ją określiły.

2. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg w momencie potwierdzenia zamówienia przez Schmalz Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, jednak nie wcześniej niż w momencie wyjaśnienia wszystkich kwestii handlowych i technicznych oraz wywiązania się przez klienta ze wszystkich ciążących na nim obowiązków, w szczególności takich jak przedstawienie uzyskanych zaświadczeń, zezwoleń lub innych informacji koniecznych do realizacji zamówienia. W przeciwnym razie termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

3. W przypadku zamówień, w których klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę, bądź w których klient zobowiązany jest do zapłaty ceny przed realizacją zamówienia, w tym w przypadku zamówień międzynarodowych, bieg terminu dostawy nie może rozpocząć się przed otrzymaniem wszystkich uzgodnionych płatności, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem towary opuściły fabrykę lub Schmalz Sp. z o.o. poinformował klienta o gotowości towaru do wysyłki lub jego gotowości do odbioru w umówionym miejscu.

5. W przypadku niewłaściwego zaopatrzenia Schmalz Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy, które może wykonać w terminie 90 dni od potwierdzenia zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Schmalz Sp. z o.o. z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, Schmalz Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie klienta oraz dokona zwrotu zaliczek (bez odsetek), jeżeli takie zaliczki zostały na jego rzecz uiszczone.

6. Jakiekolwiek opóźnienia w dostawie związane z inspekcjami eksportowymi lub innymi procedurami publicznymi powodują, że termin dostawy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Jeśli wymagane zezwolenia nie zostaną udzielone, strony mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia takiej informacji.

7. W przypadku zwłoki w dostawie towaru, która przekracza 180 dni i która to zwłoka spowodowana jest okolicznościami zawinionymi przez Schmalz sp. z o.o., klient może wyznaczyć Schmalz sp. z o.o. w wezwaniu w formie mailowej lub pisemnej dodatkowy termin, nie krótszy niż 45 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, klient może od umowy odstąpić w terminie kolejnych 30 dni.

8. Jeżeli klient opóźnia się z odbiorem towaru z magazynu Schmalz Sp. z o.o. o czas dłuższy niż 1 dzień, albo nie dokonał odbioru towaru w innym uzgodnionym miejscu, Schmalz Sp. z o.o. może wyznaczyć klientowi w wezwaniu w formie mailowej lub pisemnej dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Schmalz sp. z o.o. jest uprawniona do oddania towaru na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko klienta, bądź jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty doręczenia wezwania.

9. Koszty opłaty za przechowywanie nieodebranego towaru za każdy dzień przechowania – wynoszą 800 zł. Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w punkcie 5.8. powyżej, jeżeli klient opóźnia się z odbiorem towaru z magazynu Schmalz Sp. z o.o. albo nie dokonał odbioru towaru w innym uzgodnionym miejscu, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, Schmalz Sp. z o.o. ma prawo do wydania klientowi towaru w inny, niż uzgodniony sposób.

6. Ceny i płatności

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawionej przez Schmalz Sp. z o.o. faktury VAT, o ile inny termin nie został uzgodniony pomiędzy stronami. W przypadku zamówienia towaru wraz jego montażem, w celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że termin płatności wskazany na wystawionej przez Schmalz Sp. z o.o. fakturze VAT może przypadać przed montażem.

2. W przypadku zamówień międzynarodowych zapłata ceny nastąpi przed rozpoczęciem dostawy lub przed realizacją zamówienia przez Schmalz Sp. z o.o., chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli dostawa lub realizacja zamówienia międzynarodowego została już rozpoczęta, w przypadku opóźnienia w płatności Schmalz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy lub realizacji zamówienia do chwili uregulowania płatności.

3. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Schmalz Sp. z o.o. w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w umowie. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Schmalz Sp. z o.o.

4. Podatek VAT zostanie wykazany oddzielnie na fakturze w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

5. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny obowiązują ex works i nie obejmują kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak koszty pakowania i transportu, ubezpieczenia, podatków, ceł i innych opłat.

6. Koszty dodatkowe, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w szczególności koszty pakowania i transportu towarów, będą fakturowane oddzielnie.

7. Przy wartości zamówienia netto mniejszej niż 50 EUR Schmalz Sp. z o.o. jest uprawniona do obciążenia klienta dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 10 EUR netto, chyba, że zamówienie zostało dokonane przez sklep internetowy Schmalz sp. z o.o..

8. Klient ponosi koszty próbek wykonanych na żądanie i ich przygotowania oraz testów.

9. Zamówienia bez wyraźnie ustalonych cen stałych oraz z terminem dostawy wynoszącym co najmniej 6 tygodni zostaną zafakturowane według cen katalogowych Schmalz Sp. z o.o. obowiązujących w dniu dostawy. Cena katalogowa obowiązująca w dniu zamówienia na formularzu zamówienia lub na potwierdzeniu zamówienia nie jest wiążąca. Jeśli związane z produkcją podwyżki cen wystąpią przed datą dostawy, Schmalz Sp. z o.o., niezależnie od oferty i potwierdzenia zamówienia, będzie uprawniony do odpowiedniego dostosowania cen. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w zakresie, w jakim ceny wzrosną o więcej niż 5% w stosunku do ceny katalogowej obowiązującej w dniu zamówienia na formularzu zamówienia lub na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, klient niezwłocznie powiadomi Schmalz Sp. z o.o. na jego prośbę o tym, czy skorzysta z prawa do odstąpienia pod rygorem uznania, że prawo odstąpienia nie będzie wykonywane.

10. Dokumentacja techniczna dotycząca towarów będzie dostarczana po całkowitym uregulowaniu należności przez klienta.

7. Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towaru, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z jego posiadania i używania, przechodzi na klienta niezwłocznie po przekazaniu towaru osobie dokonującej transportu lub opuszczeniu magazynu Schmalz Sp. z o.o. w celu wysyłki. W przypadku gdy klient odbiera towar, ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechodzi na klienta po powiadomieniu go o gotowości do odbioru. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towaru, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z jego posiadania i używania, ma zastosowanie także w sytuacji dostaw częściowych lub jeśli Schmalz Sp. z o.o. zobowiązała się wykonać dodatkowe usługi, w szczególności takie jak organizacja transportu lub ustawienie towarów w miejscu wyznaczonym przez klienta.

2. W przypadku gdy klient nie odbierze na czas towaru lub naruszy jakiekolwiek inne postanowienia umowy, w tym postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wszelkie ryzyka związane z utratą czy pogorszeniem się towaru przechodzą na klienta.

3. W przypadku opóźnienia wysyłki lub przygotowania towaru do odbioru z powodu okoliczności, za które Schmalz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta po powiadomieniu o gotowości do wysyłki lub odbioru.

8. Reklamacje i rękojmia

1. Schmalz Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne tkwiące w sprzedawanych towarach wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi klient zobowiązany jest przy odbiorze towarów, do starannego zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad, niezwłocznie po ich otrzymaniu. To samo dotyczy obowiązku zbadania otrzymanych próbek.

3. W przypadku wykrycia wad towarów, klient jest zobowiązany powiadomić o nich Schmalz Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 3 dni, licząc od daty ich wykrycia. Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia z rękojmi wygasają. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do Schmalz Sp. z o.o. w formie mailowej lub pisemnej przed upływem tego terminu.

4. Rękojmią nie są objęte wady jawne, które klient mógł stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności – w chwili odbioru towarów- w tym realizując obowiązek ich starannego zbadania, o którym mowa powyżej w punkcie 8.2 powyżej, a także wady związane z zastosowaniem towaru, użytkowaniem, zamontowaniem bądź składowaniem niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Schmalz Sp. z o.o. lub producenta, dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi. Odpowiedzialność Schmalz Sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona także wtedy, gdy klient dokonał naprawy towaru bez uprzedniej zgody Schmalz Sp. z o.o., wyrażonej w formie mailowej lub pisemnej.

5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru, w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcją obsługi, klient zobowiązany jest, w zależności od decyzji Schmalz Sp. z o.o., do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Schmalz Sp. z o.o. lub do zapewnienia Spółce możliwości kontroli reklamowanego towaru w miejscu, w którym aktualnie towary się znajdują.

6. Uwzględnienie reklamacji może nastąpić wyłącznie po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Schmalz Sp. z o.o. ewentualnie po wykonaniu ekspertyzy.

7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Schmalz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia klienta wszelkimi poniesionymi kosztami przeprowadzonej kontroli lub ekspertyzy.

8. Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie i powstanie braków, aż do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku od dnia wydania towaru, chyba że reklamowany jest towar w postaci tzw. elementów komponentowych – wtedy uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania. Upływ powyższych terminów wyłącza wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, w szczególności wyłącza dochodzenie jakichkolwiek roszczeń wynikających z wadliwości rzeczy lub wykonanej usługi.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Schmalz Sp. z o.o. zobowiązuje się – wedle wyboru Schmalz Sp. z o.o. - na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad bądź dokonać jego naprawy w uzgodnionym przez strony terminie. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Schmalz Sp. z o.o. dodatkowych kosztów, Spółka ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić klientowi stosowną część ceny.

11. W przypadku stwierdzenia wady klient bez zgody Schmalz Sp. z o.o., wyrażonej w formie mailowej lub pisemnej nie może odstąpić od umowy.

12. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

9. Odpowiedzialność

1. Schmalz Sp. z o.o. odpowiada wobec klienta wyłącznie za rzeczywistą szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa Schmalz Sp. z o.o. do łącznej kwoty stanowiącej równowartość jednostkowej ceny usługi lub towaru, który wywołał szkodę i stanowił przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Odpowiedzialność Schmalz Sp. z o.o. wobec klienta i osób trzecich nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

2. Schmalz Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem, użytkowaniem, zamontowaniem bądź składowaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Schmalz Sp. z o.o. lub producenta, dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi. Odpowiedzialność Schmalz Sp. z o.o. za szkody jest wyłączona także wtedy gdy klient bądź jakakolwiek osoba trzecia dokonała naprawy towaru, dokonała jego przerobienia lub wprowadziła jakiekolwiek inne zmiany w towarze.

3. Schmalz Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania klienta wobec osób trzecich.

4. Klient lub jakakolwiek osoba trzecia nie może przerabiać lub wprowadzać zmian w towarze, w szczególności zabronione jest modyfikowanie lub usuwanie ostrzeżeń o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, klient zabezpieczy Schmalz Sp. z o.o. przed wszelkimi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za wady towaru, które powstały w wyniku takich działań klienta.

5. W przypadku jakiejkolwiek interwencji osoby trzeciej, związanej z wadą towaru, klient zobowiązany jest współdziałać ze Schmalz Sp. z o.o., w szczególności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę o tym fakcie, przedstawić wszystkie niezbędne informacje i podjąć wszelkie możliwe środki celem ochrony interesów Schmalz Sp. z o.o..

6. Klient niezwłocznie poinformuje Schmalz Sp. z o.o. o wszelkim ryzyku związanym z używaniem towarów i ewentualnych wadach towarów.

7. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dotyczą również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i wszystkich innych podmiotów działających w imieniu i z upoważnienia Schmalz Sp. z o.o..

10. Siła wyższa

1. Schmalz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie umowy, jeżeli jest to wynikiem działania siły wyższej.

2. Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Schmalz Sp. z o.o., bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, spory pracownicze, działania wojenne, brak surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych lub awarie zasilania, przerwy w działalności Schmalz Sp. z o.o. lub producenta.

3. W przypadku zdarzenia spowodowanego działaniem siły wyższej Schmalz Sp. z o.o. zwolniona jest obowiązku wykonania umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności związane z siłą wyższą wpływają na podwykonawców.

4. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 4 miesiące Schmalz Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 180 dni od upływu wskazanego okresu 4 miesięcy.

11. Zastrzeżenie prawa własności

1. Towar dostarczany klientowi pozostaje własnością Schmalz Sp. z o.o. do chwili uiszczenia przez klienta całości ceny sprzedaży oraz do chwili uiszczenia wszelkich innych należności w ramach istniejących stosunków handlowych.

2. Z chwilą wszczęcia w stosunku do klienta postępowania upadłościowego, postępowania egzekucyjnego, bądź innego podobnego postępowania skierowanego do majątku klienta, klient jest zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz Schmalz Sp. z o.o. oraz niezwłocznie poinformować Schmalz Sp. z o.o. o tym fakcie.

3. W przypadku zgłoszenia klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru objętego zastrzeżeniem własności, klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Schmalz Sp. z o.o. oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Schmalz Sp. z o.o..

4. W przypadku zaniedbania obowiązków, o których mowa w punkcie 11.2 oraz 11.3. powyżej klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Schmalz Sp. z o.o..

5. Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz.

6. Klient będzie sprawował należytą pieczę nad towarami objętymi zastrzeżeniem własności. W szczególności klient zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć takie towary od kradzieży, ognia oraz wody do pełnej wartości nowego przedmiotu umowy. Klient na żądanie Schmalz Sp. z o.o. dostarczy Spółce polisę ubezpieczeniową. Klient ceduje na Schmalz Sp. z o.o. wszystkie roszczenia o odszkodowanie w związku z takim ubezpieczeniem. Jeśli umowa ubezpieczenia nie zezwala na takie przeniesienie, klient upoważni Schmalz Sp. z o.o. do odbioru odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela. Wszelkie roszczenia przysługujące Schmalz Sp. z o.o., które nie zostaną zaspokojone zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, pozostają nienaruszone i mogą być dochodzone na zasadach ogólnych.

7. Klient na żądanie Schmalz Sp. z o.o. jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Spółki. Schmalz Sp. z o.o. jest uprawniona w każdym czasie do skontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania.

8. Klient nie może dalej odsprzedawać towarów podlegających zastrzeżeniu własności. Klient nie jest także uprawniony do zastawiania towarów objętych zastrzeżeniem własności, do przeniesienia ich na zabezpieczenie lub do innego dysponowania nimi w sposób zagrażający interesom Schmalz Sp. z o.o.. Klient zobowiązany jest w tym zakresie współdziałać ze Schmalz Sp. z o.o., w szczególności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym roszczeniu lub jakiejkolwiek innej interwencji strony trzeciej, przedstawić wszystkie wymagane informacje, poinformować stronę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności na rzecz Schmalz Sp. z o.o. i podjąć wszelkie możliwe środki celem ochrony towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności. W zakresie, w jakim strona trzecia nie będzie w stanie zwrócić Schmalz Sp. z o.o. poniesionych kosztów powstałych na skutek podjęcia działań związanych z ochroną towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, w szczególności mowa o kosztach pomocy prawnej, w tym kosztach przedsądowych, sądowych, oraz egzekucyjnych, klient zobowiązuje się zwrócić Schmalz Sp. z o.o. takie koszty.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Schmalz Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Umowy bądź zgodnie z przepisami prawa, Schmalz Sp. z o.o. uprawniony jest do odebrania towaru, a klient zobowiązany jest do jego niezwłocznego wydania na wezwanie.

10. Przetwarzanie lub przerabianie towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności przez klienta jest każdorazowo dokonywane na rzecz Schmalz Sp. z o.o.. Jeśli towary zostaną przetworzone lub przebudowane razem z innymi rzeczami nienależącymi do Schmalz Sp. z o.o., Schmalz Sp. z o.o. uzyska wspólny tytuł w nowym przedmiocie w proporcji wartości dostarczonych towarów do innych, przetworzonych rzeczy w czasie takiego przetwarzania lub przebudowy. To samo dotyczy przypadku, gdy towary są połączone lub zmieszane z innymi rzeczami nienależącymi do Schmalz Sp. z o.o. w taki sposób, że Schmalz Sp. z o.o. nie jest ich jedynym producentem.

12. Montaż

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie montażu, montaż zostanie dokonany po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy stronami warunków takiej usługi.

2. W ramach czynności montażu rzeczy, klient zobowiązuje się do współdziałania ze Schmalz Sp. z o.o. w celu wykonania postanowień umowy, w szczególności klient zobowiązuje się udostępnić Schmalz Sp. z o.o. miejsce montażu celem wykonania prac montażowych, a także zobowiązuje się przedstawić Schmalz Sp. z o.o. wszelkie niezbędne dokumenty i informacje, o które zwróci się Schmalz Sp. z o.o., a które mogą okazać się potrzebne do prawidłowego dokonania montażu. Ponadto, klient zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich materiałów, narzędzi i personelu, o które zwróci się Schmalz Sp. z o.o., a które mogą okazać się potrzebne do prawidłowego dokonania montażu.

3. Opóźnienie w wykonaniu montażu wynikające z braku realizacji przez klienta obowiązku współdziałania, o którym mowa w punkcie 12.2. powyżej, nie może być traktowane jako opóźnienie Schmalz Sp. z o.o., za które ponosi odpowiedzialność.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody powstałe na skutek prac montażowych dokonywanych w miejscu montażu, w szczególności powstałych na skutek dokonania montażu w oparciu o przedstawioną dokumentację i informacje.

5. Odpowiedzialność klienta obejmuje szkodę wyrządzoną osobom trzecim, szkodę powstałą w środowisku, jak również szkodę wyrządzoną pracownikom Schmalz Sp. z o.o. bądź innym osobom dokonującym montażu na zlecenie Spółki, w szczególności jeżeli szkoda powstała na skutek wytycznych, dokumentów i informacji przekazanych przez klienta.

6. W przypadku gdy montaż w uzgodnionym terminie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient będzie obciążony kosztami przygotowania do realizacji montażu, w tym kosztami dojazdu podmiotu upoważnionego przez Schmalz Sp. z o.o. do miejsca montażu.

13. Poufność

1. Klient będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Schmalz Sp. z o.o. na podstawie lub w związku z umową, jako poufne.

2. Klient zobowiązuje się zachować w poufności informacje poufne oraz nie rozpowszechniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Schmalz Sp. z o.o., z wyjątkiem gdy jest to wymagane przez prawo lub stosowną władzę, oraz używać informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie wiąże klienta bezterminowo, także w razie nie dojścia umowy do skutku lub w przypadku jej wygaśnięcia bądź rozwiązania.

14. Postanowienia końcowe

1. Każde zawiadomienie lub inna korespondencja wynikająca z realizacji zlecenia uważane będą za doręczone prawidłowo także w przypadku wysłania ich w formie wiadomości e-mail, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono w umowie. O zmianach adresów e-mail klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Schmalz sp. z o.o.

2. Wszelkie prawa do dokumentów ofertowych i innych dokumentów podobnych udostępnionych klientowi przez Schmalz Sp. z o.o. w wyniku realizacji umowy, w tym prawa autorskie, stanowią własność Schmalz Sp. z o.o.. Klient zobowiązuje się nie udostępniać ani nie przekazywać innym podmiotom dokumentów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do jakichkolwiek celów, w całości ani w części.

3. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Schmalz Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.

4. Bez uprzedniej zgody Schmalz Sp. z o.o., klient nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Schmalz Sp. z o.o..

5. Stosunki prawne między klientem, a Schmalz Sp. z o.o. podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nimi, z wyłączeniem Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów Organizacji Narodów Zjednoczonych (CISG).

6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z umową będzie sąd właściwy dla siedziby Schmalz Sp. z o.o. albo – zgodnie z wyborem Schmalz Sp. z o.o.– według ogólnej właściwości miejscowej.

7. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Schmalz Sp. z o.o..

8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży było lub miało się stać nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które pozostają nienaruszone, a wszelkie takie postanowienia uznane za nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

9. Powołane w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży tytuły punktów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

10. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje je w całości.