Verkoopvoorwaarden Schmalz BV

Schmalz BV
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

25-02-2004 gedeponeerd bij de K.v.K. Veluwe en Twente

 

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Schmalz BV, Hengelo, hierna te noemen “Verkoper”, aan of met een derde, hierna te noemen “Koper”.

2. Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en dan slechts voor de desbetreffende transactie.

 

Aanbieding

1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi,  brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

2. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voorzover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Prijzen

1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en de  verpakkings-, verzekerings-, en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De overeengekomen prijzen gelden af fabriek, D-72293 Glatten, Duitsland.

3. Voor orders beneden de Euro 250 netto, worden Euro 19,50 behandelingskosten in rekening gebracht.

4. Voor reparatie-, in huis en montagewerkzaamheden anders dan die bedoelt in art. “garantie”, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks- en administratie kosten verschuldigd.

5. In geval van levering, reparatie of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.

6. Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.

7. Indien toeleveranciers van Verkoper hun prijzen verhogen is Verkoper gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

8. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunitaire levering of anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

 

Levering/uitvoering

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten ivm. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken af fabriek verstuurd worden of bij melding gereed voor verzending.

2. Verkoper levert apparaten gedemonteerd aan voor zover de wijze van verzending en het transportrisico hierom vraagt.

3. Het afsluiten van een transportverzekering vindt uitsluitend op schriftelijk verzoek plaats.

4. Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

5. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Levertijden gaan in na het moment van schriftelijke bevestiging van deze door Verkoper aan Koper.

6. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke opdracht daartoe van de Koper.

7. Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn kosten en risico opgeslagen. De oorspronkelijke Koper is ten allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

8. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is de Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

9. Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

 

Reparatie/Inhuizig/Montage

1. Reparatie-, in huis- en/of montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door Koper.

2. De in huis- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan Verkoper gezonden informatie (tekeningen e.d.), voor de juistheid waarvan Koper instaat.

3. Indien Koper aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatie-, in huis- en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Koper in rekening kan worden gebracht.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper, verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder inbegrepen) van vorderingen van derden.

3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden tengevolge van de levering aan die derden van zaken waarop het onder pt.1 van dit hoofdstuk vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en het te verzekeren tegen alle mogelijk op te treden schades en als dan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

 

Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.

2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.

3. Tenzij anders overeengekomen betaald Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en/of diensten binnen 30 dagen na de datum van de factuur in geval dit bedrag Euro 10.000,- (excl. omzetbelasting) of minder beloopt, en
- 30 % van het factuurbedrag binnen 8 dagen na de datum van orderbevestiginging
- 50% voor verzending van de zaken of binnen 8 dagen na de melding dat de zaken voor verzending gereed liggen (Verkoper stelt Koper vooraf op de hoogte)
- 20% binnen 30 dagen na (de eerste) aflevering of na geleverde diensten, in geval het factuurbedrag hoger is dan 10.000,- (excl. omzetbelasting).

4. Indien de Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft de Verkoper alsdan het recht aan Koper de eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke  (incassokosten) in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige aanspraken van Verkoper op vergoeding van kosten en schadevergoeding.

6. Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan , een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

7. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen te leveren onder rembours of tegen betaling vooraf.

8. Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.

9. Indien door Verkoper aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

Reclamering

1. Reclameringen door koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke  waarneembare gebreken van zaken of diensten. Koper heeft de verplichting ontbrekingen, niet bestelde zaken of uiterlijk waarneembare schades bij aflevering en ontvangst schriftelijk te melden aan de transporteur.  Reclameringen aan Verkoper dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk  waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de  originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. De terugzending zal geschieden onder vermelding van Verkopers orderbevestigingnummer. Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.

2. Reclamering van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

3. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

4. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn  betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.

5. Creditering bij retourzendingen en retourneringen vindt plaats op basis van de aan de koper in rekening gebrachte koopprijs.

 

Garantie

1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde zal Verkoper ervoor zorgen dat de door hem geleverde zaken of diensten vrij zijn van fabricage- of  materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.

2. De garantietermijn beloopt 6 maanden, ingaande aflevering aan de Koper, uitgesloten zijn slijtdelen, garantie op basis van een één-ploeg gebruik, ofwel 8 uur aaneengesloten per dag, vervangingsdelen hebben een garantietermijn van 3 maanden, maar minstens net zo lang als de termijn van de originele levering.

3. Op door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat desbetreffende diensten naar beste vermogen worden verricht.

4. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel laten zijn betalingsverlichtingen jegens Verkoper onverlet.

5. Verzending van zaken van Koper aan Verkoper ten aanzien waarvan een beroep op garantie gedaan wordt vindt plaats voor rekening en risico van  Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.

6. Verkoper is niet gehouden aan garantie indien Koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en).

7. Buiten garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet in acht nemen van de gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik, en normale slijtage, kleurverandering of verkleuring,
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen,
- gebruik voor andere dan normale doeleinden en gebruik in agressieve omgeving,
- ieder van buitenaf komend onheil etc., en beschadigingen van het exterieur

 

Uitsluiting

1. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten of door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaken.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Niet toerekenbare tekortkoming

1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare  tekortkoming voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, terreur, mobilisatie, transportbelemmering,  invoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle  omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat hij  deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.

2. Onverminderd het in dit artikel gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of –tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht te verwijderen, beschadigen en/of te wijzigen.
 

 

Ontbinding

1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle  overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke termijn mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gemachtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker gesteld is, en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; Eén en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. Indien Koper niet behoorlijk of binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd en zonder ingebrekestelling :
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten direct op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in Lid 1 of Lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde  vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen de Verkoper en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

4. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een staat tot ongedaanmaking geeft als bedoelt in artikel 6:278 BW.

 

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze  voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands Recht van toepassing.

2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter. Nederlandse Rechter, arrondissementsrechtbank te Almelo.

 

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of zouden worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.