Privacybeleid

1. Toepassingsgebied

1.1 Voor het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten geldt onder-staand privacybeleid. Deze website wordt aangeboden door Schmalz B.V., Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Nederland, schmalz@schmalz.nl als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via datenschutz@schmalz.de of via ons postadres onder vermelding van “der Datenschutzbeauftragte” (de functionaris voor gegevensbescherming).

1.2 De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, vooral met betrekking tot het respecteren van persoonlijkheidsrechten bij het verwerken en gebruiken van deze informatie. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

2. Geautomatiseerde gegevensverzameling en -verwerking door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk gegevens in de serverlogbestanden die door de browser worden doorgegeven, tenzij dit door u gedeactiveerd is. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons vanuit technisch oogpunt noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG):

 

 • IP-adres van de opvragende computer;
 • bestandsaanvraag van de client;
 • de http-antwoordcode;
 • de website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL);
 • het tijdstip van de serveraanvraag;
 • browsertype en -versie;
 • gebruikt besturingssysteem van de opvragende computer.

Er vindt geen persoonsgerelateerde analyse van de serverlogbestanden plaats. De aanbieder kan deze gegevens op geen enkel moment herleiden tot bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

2.2 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekst-bestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde infor-matie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidsta-ten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google vooraf ingekort. Al-leen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te le-veren aan de website-exploitant.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt volgens Google niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen via een instelling in uw browsersoft-ware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download en installeer hiervoor de browserplug-in die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder ver-werkt, zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen. Indien de over u ver-zamelde gegevens herleidbaar zijn tot een persoon, wordt deze herleidbaarheid direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen ana-lyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statis-tieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens naar de VS wor-den verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.

Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoor-waarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html overzicht over gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.3 Deze website maakt verder gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruikers relevante adverten-ties te tonen, de berichten over campagneprestaties te verbeteren of om te voor-komen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Door middel van een cookie-ID weet Google welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weerge-geven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogenaamde con-versies registreren die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dat is bij-voorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Vanwege de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch direct ver-binding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die met behulp van deze tool door Google wor-den verzameld en informeren u daarom op basis van hetgeen wij weten: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt ge-klikt. Indien u bij een service van Google bent geregistreerd, kan Google het be-zoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u deelneemt aan deze vorm van tracking: a) door uw browsersoftware zodanig in te stellen; onderdrukking van cookies van derden leidt er met name toe dat u geen advertenties van externe aanbieders te zien krijgt; b) door de cookies voor conversietracking te deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd; c) door op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist zodra u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090.

2.4 Wij maken gebruik van de remarketingtechnologie van Google AdWords en van Google Tag Manager, marketingplatform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Met behulp van pseudonie-men worden gebruikers die onze website hebben bezocht door middel van doel-gerichte reclame op de sites van het Google-partnernetwerk opnieuw aangespro-ken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt (zie ook artikel 5) die een internet-browser kunnen herkennen. Deze gebruiksprofielen dienen om het bezoekersge-drag te analyseren en worden gebruikt om doelgericht producten aan te bevelen en op interesses gebaseerde reclame te tonen. De gepseudonimiseerde ge-bruiksprofielen worden zonder een afzonderlijk te verlenen, uitdrukkelijke toe-stemming van de betrokkene niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover Google in dit verband gegevens naar de VS verstuurt, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google AdWords is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. U kunt op ieder gewenst moment met effect voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens ten behoeve van webanalyse en reclamesturing door de deactiveringslink https://www.google.com/settings/ads/plugin van Google te activeren. Meer informatie over Google remarketing en het privacybeleid van Google kunt u vinden op: http://www.google.com/privacy/ads/.

2.5 Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking gebruikt eveneens cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt overge-dragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te le-veren. Voor zover Google in dit verband gegevens naar de VS verstuurt, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google AdWords Conversion Tracking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de gegevens in geen enkel geval met andere gegevens van Google combineren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de opslag van cookies te deactiveren.

2.6 Om onze website te optimaliseren op basis van de behoeften van onze bezoekers, worden op deze website producten en diensten van WiredMinds GmbH, Lindenspürstr. 32, 70176 Stuttgart (https://www.wiredminds.de) gebruikt. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen op basis waarvan onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies (zie artikel 5). De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden aan WiredMinds doorgegeven of direct door WiredMinds verzameld. WiredMinds mag informatie die door het bezoeken van de website wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. De daarbij verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Indien er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na het verzamelen daarvan geanonimiseerd door het laatste cijferblok te wissen. Gaat u hiermee ook niet akkoord? Klik dan op de volgende link om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens over uw websitebezoeken en om websitetracking volledig uit te schakelen: tracking uitschakelen

2.7 Deze website maakt gebruik van een lettertypeservice van Linotype GmbH, Ho-rexstraße 30, 61352 Bad Homburg, Duitsland. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben in de professionele weergave van onze teksten en producten. Elke keer als deze website wordt opgeroepen, worden voor de weergave van de teksten bepaalde lettertypebestanden van een Linotype-server geladen. Daarbij kan uw IP-adres aan een server van Linotype worden doorgegeven en in het kader van een overzichtelijke weblog worden opgeslagen. De verdere verwerking van deze in-formatie berust bij Linotype. De van toepassing zijnde voorwaarden en instelmo-gelijkheden kunt u vinden in het privacybeleid van Linotype.

2.8 Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartenfunctie comfortabel gebruiken. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.

Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de des-betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Ook worden de in artikel 2.1 van dit privacybeleid genoemde gegevens doorgegeven. Dit vindt plaats on-geacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via welke u bent in-gelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw ge-gevens aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, dient u uit te loggen voordat u de desbetreffende knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofie-len op en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) plaats voor het tonen van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruiksprofielen. Hiervoor dient u zich tot Google te richten.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en past hierbij het EU-US Privacy Shield toe, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.9 Bovendien integreren wij lettertypen (“Google Fonts”) van Google om onze tek-sten en content beter weer te geven. De rechtsgrond voor de integratie van Google Fonts is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door Google Fonts vindt u in het privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/. Eventuele tracking uitschakelen (zie artikel 2.4) kan via: https://adssettings.google.com/. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en past hierbij het EU-US Privacy Shield toe, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.10 We gebruiken Google reCAPTCHA om interacties met onze website door middel van geautomatiseerde toegang, beter bekend als bots, te controleren en te voorkomen. Het betreft hier een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Voor zover Google in dit verband gegevens naar de VS verstuurt, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Met behulp van deze dienst kan Google bepalen welke website een aanvraag verstuurt en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google reCAPTCHA is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze aanwezigheid op het internet en in de bescherming tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of dergelijke.

 

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig meegedeelde gegevens

 

3.1 Algemene contactopname

Indien u ons per e-mail of via onze website persoonsgegevens meedeelt (naam, voornaam, e-mailadres, adres), gebeurt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt om de contractuele relatie uit te voeren, uw aan-vragen of bestellingen te verwerken en om eigen markt- of opinieonderzoek uit te voeren, evenals voor eigen reclame per post, (en indien aan de hiervoor van toe-passing zijnde wettelijke vereisten wordt voldaan) per e-mail en telefoon. Het ge-bruik voor markt- en opinieonderzoek en reclame vindt plaats op basis van ons in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f) toekomend gerechtvaardigd belang in het kader van de vereiste afweging van belangen. Verder gebruik, met name het doorgeven van de gegevens aan derden ten behoeve van reclame, markt- of opi-nieonderzoek, vindt niet plaats. De in dit verband verkregen gegevens wissen wij nadat de opslag niet langer nodig is, of wij beperken de verwerking als er wettelij-ke bewaarplichten zijn. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, sub b) of artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

 

3.2 Klantenaccount

Voor het gebruik van onze webshop en het abonneren op onze nieuwsbrief dient u in onze webshop een gebruikersaccount aan te maken. In het kader van de re-gistratie moet u uw contactgegevens opgeven. Deze worden gebruikt om de klan-trelatie uit te voeren (rechtsgrond artikel 6, lid 1, sub b) en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Wij slaan uw gegevens in dit account op voor latere aankopen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount worden de door u opgegeven gege-vens tot wederopzegging opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebrui-kersaccount, kunt u in het klantgedeelte steeds zelf wissen.

 

3.3 Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarin wij u in-formeren over actuele interessante aanbiedingen van ons bedrijf. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, staan vermeld in de toestemmingsverklaring.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit houdt in dat wij na uw aanmelding aan het opgegeven e-mailadres een e-mail sturen, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuws-brief wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan wij uw gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen opsporen.

Na uw bevestiging slaan wij de door u opgegeven gegevens op om u de nieuws-brief kunnen toesturen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG).

U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door te klikken op de betreffende link in de nieuwsbrief.

 

3.4 Webshop

Als u in onze webshop wilt bestellen, dient u uw persoonlijke gegevens op te ge-ven. Deze hebben wij nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen en de bestelling te kunnen afhandelen. De gegevens die verplicht opgegeven moeten worden om de overeenkomst te kunnen sluiten, zijn als zodanig gemarkeerd, overige gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens verwerken wij om uw bestelling te kunnen afhandelen. Daarvoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze eigen bank of aan een gebruikte online betaaldienst. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

Wij kunnen de door u opgegeven gegevens bovendien verwerken om u te infor-meren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen. Indien u een klantenaccount hebt, zullen wij uw activiteit in onze webshop analyseren en kunnen wij deze aan onze verkoopafde-ling doorgeven voor informatie over onze producten en om contact op te nemen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.)

Uw gegevens worden alleen zolang gebruikt als nodig is voor de bestaande klant-relatie. Desondanks zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke voor-schriften verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar te bewaren.

Als geregistreerd gebruiker hebt u de mogelijkheid uw winkelmandje per e-mail aan derden door te sturen. Hierbij wordt uw e-mailadres als verzendadres ge-bruikt. De verwerking van uw gegevens en het e-mailadres van de ontvanger vindt plaats op basis van ons en uw gerechtvaardigd belang om de bestelling van producten door u of de ontvanger van de e-mail te vereenvoudigen (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Wij gebruiken de gegevens niet voor reclamedoeleinden.

 

3.5 Carrièresite

In het kader van onze carrièresite kunt u een open sollicitatie sturen of op concre-te vacatures solliciteren. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid onze sollicitatie-portal te gebruiken. Bovendien kunt u zich in onze sollicitatieportal registreren. Uw gegevens (naam, e-mailadres, contactgegevens, sollicitatiedocumenten) worden enkel verwerkt in het kader van de betreffende vacature (artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG, § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet op de gegevensbescherming)) of de door u gegeven toestemming voor het gebruik voor verdere vacatures (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG). Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens, kunt u deze toe-stemming op elk gewenst moment intrekken.

Opmerking over gevoelige gegevens: Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat sollicitaties, met name cv’s, getuigschriften en andere door u aan ons versterkte gegevens, bijzonder gevoelige gegevens over de geestelijke en lichamelijke ge-zondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschappen van een vakbond of politieke partij of over het seksleven kunnen bevatten.

Indien u ons dergelijke gegevens verstrekt in uw online sollicitatie, gaat u er uit-drukkelijk mee akkoord dat wij deze gegevens mogen verwerken om uw sollicita-tie in behandeling te kunnen nemen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met dit privacybeleid en overige van toepassing zijnde rechtsvoorschriften.

De verstrekte gegevens worden op zijn vroegst 3 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure gewist indien uw sollicitatie wordt afgewezen of als onvol-doende is beoordeeld. Dit geldt niet indien wettelijke bepalingen het wissen belet-ten, indien verdere opslag noodzakelijk is om als bewijs te dienen of indien u hebt ingestemd met een langere opslagduur.

 

4. Doorgifte aan derden

4.1 Indien u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, worden deze in principe niet doorgegeven aan derden. Gegevens worden alleen doorgegeven

 

 • in het kader van een door u gegeven toestemming (zie artikel 3.2). Bij het verzamelen van de gegevens worden de ontvangers of categorieën ontvan-gers aan u doorgegeven.
 • aan onderaannemers en handelspartners in het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en het gebruik van onze diensten. Zij ont-vangen de vereiste gegevens alleen voor het uitvoeren van de betreffende opdracht of aanvraag en gebruiken deze alleen voor het bestemde doel.
 • aan externe dienstverleners in het kader van de verwerking in overeen-stemming met artikel 28 van de AVG. Deze zijn door ons zorgvuldig gese-lecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en de bepalingen van de AVG en worden regelmatig gecontroleerd.
 • aan bevoegde instanties in het kader van het voldoen aan wettelijke ver-plichtingen.

4.2 Op deze website worden sociale plug-ins gebruikt. Sociale plug-ins zijn webtoe-passingen die deze website verbinden met geselecteerde sociale netwerken. De sociale plug-ins zijn echter niet direct geïntegreerd, maar moeten eerst geacti-veerd worden door erop te klikken. Pas na activatie wordt verbinding gemaakt met het sociale netwerk, of u de sociale plug-ins nu aanklikt of niet. Door deze verbinding kunnen uw IP-adres en gebruikersgegevens van het betreffende so-ciale netwerk hiernaartoe worden overgedragen. Meer informatie over de gebruik-te sociale plug-ins vindt u in artikel 6.

 

5. Cookies

5.1 De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het buffergeheugen van uw browser. De volgende soorten cookies (waarvan de omvang en werking hierna worden toegelicht) wor-den op deze website gebruikt:

 

 • tijdelijke cookies (zie 5.2);
 • permanente cookies (zie 5.3).

5.2 Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Dit zijn met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee ver-schillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend als u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

5.3 Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd gewist; deze tijd kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

5.4 U kunt uw browserinstelling op basis van uw wensen configureren en bijvoorbeeld voorkomen dat cookies van derden of alle cookies worden geaccepteerd. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

5.5 Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken in-dien u een account bij ons hebt. Anders moet u bij elk bezoek opnieuw inloggen.

 

6. Sociale netwerken

Op onze website vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Xing. Hierbij gaat het enkel om links, niet om sociale plug-ins. Bij links worden geen gegevens doorgegeven.

Voor het gebruik van sociale plug-ins en analyseservices van Facebook Inc. ver-wijzen wij naar artikel 2.6 en 2.10 van dit privacybeleid.

 

7. Opslagduur

Uw gegevens worden alleen zolang gebruikt als nodig is voor de bestaande klant-relatie, tenzij u ons toestemming hebt gegeven of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere verwerking. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens tot-dat u uw toestemming intrekt of totdat u bezwaar maakt tegen ons gerechtvaar-digd belang. Desondanks zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar te bewaren.

 

8. Uw rechten

8.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens van u:

 

 • recht van inzage;
 • recht op rectificatie of gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die plaatsvindt om ons gerechtvaardigd belang in overeenstem-ming met artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG te behartigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek richten tot Schmalz B.V., Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Nederland, of aan het e-mailadres datenschutz@schmalz.de.

8.2 U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende au-toriteit op het gebied gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

You can find more supervisory authorities here.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/die-aufsichtsbehorden-der-lander/